[:en]LUKHTAKSOZI [:ru]ЛУХТАКСОЗИ [:tg]ЛӮХТАКСОЗӢ [:es]LUKHTAKSOZI[:de]LUKCHAKSOSI [:]
12 ноября, 2017
[:en]SUMANAK[:ru]СУМАНАК[:tg]СУМАНАК[:]
12 ноября, 2017
Show all

[:en]SUZANI[:ru]СУЗАНИ [:tg]СӮЗАНӢ[:es]SUZANI [:de]SUSANI[:]

[:en]SUZANI/SUZANDUZI is a wall colorful (color or black-and-white) embroidered cover, it has the form of rectangle.
      Suzani is the most popular embroidered item in the Tajiks’ life as well as it is in each house. In size, suzani is different (2×3, 3×4, 4×5, and more), depending on the walls of house.
      The ornaments of suzani are also various. They have arisen from the life style of each place and therefore they differ from each other. Suzani of Istaravshan has many-colored round large flowers, suzani of Samarqand has ancient rich in content ornament, embroidered mainly with silk threads, suzani of Bukhara is remarkable for unusual combination of colors (mixed gray and blue, purple and violet, light-yellow and orange threads), and suzani of Kulob and Shahritus, to a large extent, are improved ornaments from the flora as well as geometric ones that are counted exactly. Suzani also consists of traditional ornaments islimi (thin spring) and pargori (circle), a large circle is usually placed in the middle, and in the edges there are original geometric drawings, spaces. Overall, a flower garden embroidered with a needle is depicted in suzani, sharp eyes can find many symbols of plenty, wealth, flourishing, and protection as well as other protectors of light and warmness, wealthy condition, happiness etc.
      The tradition of decorating house with suzani has been given us as a heritage from our ancient ancestors. The name suzani (verbatim from Tajik -Persian – ‘sew with needle’) comes from instruments and the method embroidering.
      Suzani is embroidered on cloths: velvet (malhmal), silk (shohi), and cotton (satin). Suzani is usually sewn for wedding by mother for her daughter or girl embroiders it for herself. In any case, no one the portion of fiancée can be without suzani.
      Suzani is an ancient craft of the Tajiks. Unfortunately, nothing from the samples of medieval period remained today. Everything that is kept in museums and private houses dates from the XIX century.
[:ru]СУЗАНИ / СУЗАНДУЗИ – настенное красочное (цветное или черно-белое) вышитое покрывало, имеет форму четырехугольника.
      Сӯзанӣ – самое популярное вышитое изделие в быту таджиков и имеется в каждом доме. По размеру сӯзанӣ бывает разным (2х3, 3х4, 4х5 и более) в зависимости от стены дома.
      Узоры сӯзанӣ также разнообразны. Они возникли от образа жизни каждой местности и поэтому отличаются друг от друга. Сӯзанӣ Истравшана имеют разноцветные круглые большие цветы, сӯзанӣ Самарканда – древний содержательный орнамент, вышиваемый главным образом шелковыми нитками, сӯзанӣ Бухоро отличается необычным сочетанием цветов (смешанные нити серых и синих, пурпурных и фиолетовых, светложелтых с оранжевыми), узоры сӯзанӣ Кӯлоба и Шахритуса в большей мере это отшлифованные узоры из мира растений, а также геометрические, которые четко рассчитаны. Сӯзанӣ состоит также из традиционных узоров ислимӣ (гибкий побег) и паргорӣ (круг), часто в середине размещается большой круг, а по краям имеет своеобразные геометрические рисунки, поля. В целом,  сӯзанӣ отображает иглой вышитый цветник или др., всевидящий глаз может заметить там множества символов изобилия, благополучия, процветания, защиты, других оберегов, света и тепла, благосостояния, счастья и пр.
      Традиция оформления домов сӯзанӣ досталась нам в наследство от наших древних предков. Название “сӯзанӣ» (досл. с тадж.-перс. – “шить иглой”) берёт от инструмента и способа вышивания.
      Сӯзанӣ вышивают на разных тканях бархате (махмал), шелке (шоҳӣ) и хлопковых тканях (сатин).
      Сӯзанӣ обычно шьётся к свадьбе матерью для дочери или сама девушка вышивает его для себя. Так или иначе ни одно приданое невесты не обходится без сӯзанӣ.
      Сӯзанидӯзӣ – древнее ремесло таджиков. К несчастью, из образцов средневекового периода на сегодня не осталось ницего. Всё, что имеется ныне в музеях и частных домах относится к XIX веку.
[:tg]СӮЗАНӢ/ СӮЗАНДӮЗӢ – нигораи серранг ё сиёҳу сафеди росткунҷаи девории матоъӣ мебошад. Сӯзанӣ – маъмултарин ҷиҳози гулдӯзишудаи рӯзгори тоҷикон аст, ки тақрибан дар ҳар хонавода мавҷуд мебошад. Он аз ҷиҳати шаклу андоза (2х3, 3х4, 4х5 ва беш аз ин) гуногун мешавад.
      Нақшҳои сӯзанӣ хусусияти хос ва андозаи мухталиф доранд. Сӯзаниҳои Тоҷикистон вобаста ба тарзу тариқаи зиндагӣ ва мавқеи зист (Самарқанд, Бухоро, Ӯротеппа, Конибодом, Кӯлоб, Панҷакент, Шаҳритус, Бадахшон, Рашт, Ҳисор) фарқ мекунанд. Сӯзаниҳои Ӯротеппа гирдагулҳои бузург, рангҳои назаррабо, сӯзаниҳои Самарқанд нақшҳои қадимаи пурмазмун (бештар бо нахи шоҳӣ дӯхта мешаванд), сӯзаниҳои Бухоро рангомезии хос (истифодаи омехтаи нахҳои ранги хокистарӣ бо кабуд, арғувонӣ бо бунафш, зарди паст бо норинҷӣ), сӯзаниҳои Кӯлобу Шаҳритус нақшунигори муҷаллои табиӣ (қисман ҳандасӣ) ва мутаносибу мувофиқ доранд. Ба ҳамин тартиб борпӯш, қарс, рӯйҷо ва ҷойнамоз (1,5х1м, 1,7х1,2м), ки бештар дорои нақшҳои ҳандасианд ва ин нақшҳо аксаран шакли меҳробӣ доранд, дӯхта мешавад.
      Тарҳи сӯзанӣ аз нақшҳои  ислимиву паргорӣ иборат буда, аксар дар мобайни худ гули доирамонанд ва дар канораҳояш ҳошияҳо дорад . Маъмулан, сӯзанӣ акси бо сӯзан дар матоъ ҳаккокишудаи чамани шукуфон ва пур аз гул мебошад. Аммо чашми ҳамабин дар ин чаман ҳамчунин рамзҳои сеҳрнок, орзуву омол ва ормонҳои мардумро мебинад, ба мисли рамзи фаровонӣ, ҳимоя аз чашми баду ҳифозат аз мавҷудоти бадтинат, зиёву равшанӣ, кушоиши бахт ва дигар.
      Анъанаи оро додани манзил бо сӯзанӣ аз замонҳои қадим ба мерос мондааст. Номи «сӯзанӣ»-ро аз он лиҳоз гирифтааст, ки бо сӯзан дӯхта мешавад (маънои ин калима дар забони форсӣ/тоҷикӣ «бо сӯзан дӯхтан» мебошад).
      Сӯзаниро дар матоъи махмалин, абрешимӣ ё пахтагин медӯзанд. Онро махсусан дар тӯйҳои арӯсӣ модар ба духтар ҳадя мекунад ва ё худи духтар онро барои бисоташ медӯзад.
      Сӯзанидӯзӣ – ҳунари хеле қадимаи тоҷикон аст. Мутаассифона, аз намунаи сӯзаниҳои асрҳои миёнаву қадим осоре боқӣ намондааст. Сӯзаниҳои осорхонаву шахсони алоҳида асосан ба асри 19 тааллуқ доранд.
[:es]SUZANI / SUZANDUZI es una cubierta bordada colorida de la pared (color o blanco y negro), tiene la forma de rectángulo.

Suzani es el artículo bordado más popular en la vida de los tayikos, como lo es en cada casa. En tamaño, suzani es diferente (2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 y más), dependiendo de las paredes de la casa.

Los adornos de suzani también son diversos. Han surgido del estilo de vida de cada lugar y, por lo tanto, difieren entre sí. Suzani de Istaravshan tiene flores grandes redondas de muchos colores, suzani de Samarcanda tiene adornos antiguos ricos en contenido, bordados principalmente con hilos de seda, el suzani de Bujara es notable por la combinación inusual de colores (gris mixto y azul, púrpura y violeta, amarillo claro e hilos de naranja), y suzani de Kulob y Shahritus, en gran medida, son ornamentos mejorados de la flora, así como los geométricos que se cuentan exactamente. Suzani también se compone de adornos tradicionales islimi (primavera delgada) y pargori (círculo), generalmente se coloca un círculo grande en el centro, y en los bordes hay dibujos geométricos originales, espacios. En general, un jardín de flores bordado con una aguja se representa en suzani, los ojos afilados pueden encontrar muchos símbolos de abundancia, prosperidad y protección, así como otros protectores de luz y calidez, condición de riqueza, felicidad, etc.

La tradición de decorar la casa con suzani nos ha sido dada como herencia de nuestros ancestros ancestrales. El nombre suzani (textual del tayiko -persiano – “coser con aguja”) proviene de los instrumentos y del método de bordado.

Suzani está bordada en telas: terciopelo (malhmal), seda (shohi) y algodón (satén). Suzani generalmente es cosida para la boda por su hija o niña que la borda por sí misma. En cualquier caso, ninguna parte de la novia puede estar sin suzani.

Suzani es un antiguo oficio de los tayikos. Lamentablemente, nada de las muestras de la época medieval se mantuvo hoy. Todo lo que se conserva en museos y casas particulares data del siglo XIX.[:de]SUSANI / SUSANDUSI ist ein wandfarbener (Farbe oder schwarz-weiß) gestickter Umschlag, er hat die Form eines Rechtecks.

SuSani ist das beliebteste Kleidungsstück im Leben der Tadschiken und auch in jedem Haus. In der Größe, Susani ist anders (2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 und mehr), abhängig von den Wänden des Hauses.

Die Ornamente von Susani sind auch verschieden. Sie sind aus dem Lebensstil jedes Ortes entstanden und unterscheiden sich daher voneinander. Susani von Istarawschan hat vielfarbige runde große Blumen, Susani von Samarkhand hat alte reichen Ornament, vor allem mit Seidenfäden bestickt, Susani von Buchoro ist bemerkenswert für ungewöhnliche Kombination von Farben (gemischt grau und blau, lila und violett, hellgelb und orange Fäden), und Susani von Kulob und Shahritus, zu einem großen Teil sind verbesserte Verzierungen von der Flora sowie geometrische, die genau gezählt werden. Susani besteht auch aus traditionellen Ornamenten dünne Feder und Pargori (Kreis), ein großer Kreis ist in der Regel in der Mitte platziert, und in den Rändern gibt es ursprüngliche geometrische Zeichnungen, Räume. Insgesamt ist in Susani ein mit einer Nadel bestickter Blumengarten abgebildet, scharfe Augen können viele Symbole des Überflusses, Reichtum, Blüte und Schutz sowie andere Beschützer von Licht und Wärme, wohlhabendem Zustand, Glück usw. finden.

Die Tradition des Verzierens von Haus mit Susani wurde uns als ein Erbe von unseren alten Vorfahren gelassen. Der Name Susani (wörtlich von Tadschikisch-Persisch – “mit Nadel nähen”) kommt von Instrumenten und dem Methodensticken.

Susani ist auf Tücher gestickt: Samt (Machmal), Seide (Schohi) und Baumwolle (Satin). Susani wird normalerweise für die Hochzeit von Mutter für ihre Tochter genäht oder Mädchen stickt es für sich selbst. Auf keinen Fall kann der Anteil der Verlobten ohne Susani sein.

Susani ist ein altes Handwerk der Tadschiken. Leider ist heute nichts aus den Proben des Mittelalters geblieben. Alles, was in Museen und Privathäusern aufbewahrt wird, stammt aus dem 19. Jahrhundert.[:]