[:en]ATLAS[:ru]АТЛАС [:tg]АТЛАСБОФӢ[:es]ATLAS[:de]ATLAS[:]
12 ноября, 2017
[:en]BOFANDAGI[:ru]ТКАЧЕСТВО [:tg]БОФАНДАГӢ [:es]BOFANDAGI[:de]BOFANDAGI[:]
12 ноября, 2017
Show all

[:en]A’JUBASOZI [:ru]АЪЧУБАСОЗИ [:tg]АЪҶУБАСОЗӢ [:es]A’JUBASOZI[:de]A’JUBASOZI[:]

[:en]A’JUBASOZI is the craft having the target to bring up a child. This craft helps a child to study and cognize the environment. It also directs a child to a cognitive activity, a conscious perception, develops a fantasy, calls out to self-depended working activity, develops its creativity, and forms its research observation and aesthetic taste (interest). The second application of a’juba is souvenir.  One can give them as souvenirs-patterns of intangible cultural heritage to guests.
A toy-animal – a’juba – is made from soft clay (material) and often represents the heroes of loving fairytales.
      Sometimes this toy-animal is made from excesses and refuses, for example: boxes, cans, some parts of bicycles and cars or other things. These toys always give joy to a child. And at the same time they teach a child how to make unusual and necessary something from wastes. Toys-animals are made by potters.
      The materials for producing a’juba are yellow clay shin (clean), clay buta (the third layer of earth), wool of sheep, and water. All of that serves to make potter’s clay.
      The materials for painting are limestone, soap, dahani farang, and egg-white.
      The way of producing: yellow clay shin is bolted; clay buta is soaked in water until softening; then one part of buta clay is mixed with two parts of yellow shin clay; sheep wool is added, anda’juba is made. Clays are taken in equal parts to make a’juba of big size. Eggs-white are added onto clay to make small a’juba.
      Different toys-animals are made from ready clay by a craftsman/a’jubasoz in his fantasy. After producing, toys-animals are put into a big oven to be burnt. The temperature of burning must be from 700o to 1 000oC. After burning, toys-animals are cleaned and covered with white solution. After drying, they are painted in different colors.[:ru]АЪЧУБАСОЗИ – ремесло, имеющая целью воспитания ребенка. Это ремесло помогает ребенку изучить и познать окружающий его мир. А также направляет ребенка к познавательной деятельности, осознанному восприятию, развивает фантазию, призывает к самостоятельной трудовой деятельности, развивает его креативность, формирует его исследовательскую наблюдательность и эстетический вкус (интерес). Второе применение аъчуба это сувенир. Их можно подарить гостям как сувениры-образцы нематериального культурного наследия.
      Игрушка-зверушка – аъчуба, изготавливается из мягкой глины (материала) зачастую изображает героев любимых сказок.
      Иногда эти игрушки-зверушки изготавливаются из излишков и отбросов типа коробок, банок консервов, каких-нибудь частей велосипедов и машин или других предметов быта. Эти игрушки всегда приносят радость ребенку. И в то же время научают как из отходов делать что-то необычное и нужное.
      Игрушки-зверушки изготавливаются ремесленниками- гончарами
      Материалом изготовления аъчуба является желтая глина шинӣ (чистая), глина бута(третий слой земли), шерсть овцы, вода. Из всего этого изготавливается гончарная глина.
Материалом для раскраски являются: известняк, хозяйственное мыло, даҳани фаранг, клей, белок куриного яйца.
      Способ изготовления: просеивают через сито желтую глину шинӣ; глину бута замачивают в воде пока не смягчится; затем смешивается одна часть глины бута с двумя частями желтой глины шинӣ; добавляется овечья шерсть и изготавливается аъчуба. Для изготовления аъчуба больших размеров глина берется в равных частях. В глину для изготовления маленьких аъчуба добавляется белки куриных яиц.
      Из готовой глины по фантазии ремесленника /аъчубасоза изготавливаются различные игрушки-зверушки. Игрушки-зверушки после изготовления кладутся в большую глиняную печь для обжигания. Температура обжигания должна быть от 700 до 1000º С. После обжигания игрушки-зверушки очищаются и закрашиваются белым раствором. После высыхания раскрашиваются в разные цвета.
      Некоторые из аъчуба похожи на реальных зверушек. Но большинство – это герои сказок. Любимой игрушкой детей являются свистки, издающие звуки подобно пениям различных птиц.[:tg]АЪҶУБАСОЗӢ – ба мақсади тарбияи мувофиқи ҳаматарафаи кӯдакон истифода мешавад. Онҳо барои олами атрофро хуб омӯхтан ва дарк намудани кӯдак ёрӣ медиҳанд. Кӯдакро ба фаъолияти мақсадноку бошуурона одат мекунонад, хаёлоташро инкишоф, шавқу  рағбаташро ба меҳнат зиёд, донишандӯзиву мушоҳидакориро дар ӯ ташаккул ва завқи бадеиву эстетикияшро дучанд мегардонад. Шакли дуюми истифодаи аъчуба – хамчун армугон тухфа кардан ба мехмонон аст. Аъчубасози яке аз намунахои мероси фархангии гайримоддии точикон махсуб меебад.
      Бозича-ҳайвоноти аз масолеҳи мулоим сохташуда барои бачаҳо аз афсонаҳо, сурат ва мушоҳидаҳояшон писанд аст. Кӯдак ҳар қадар калонтар шавад, ҳамон қадар ба монандии бозича ва асли он бештар диққат медиҳад.
      Қуттичаҳои катониро ба хонаҳои лӯхтакҳо, кузови автомашинҳои бозича, сарпӯши консерваҳоро ба чархҳо табдил медиҳанд. Ҳамзамон, бозича- дилхушакҳо гурӯҳи махсусро ташкил медиҳанд. Яке аз ин гуна бозичаҳо аҷубаҳо мебошанд, ки аз қуттичаҳо муҷассамаҳои хандаовар ҷаҳида мебароянд.
      Бозича-аҷубаҳоро ҳунармандони кулолгар месозанд.
      Маҳсулот барои сохтани аҷуба: хоки зарди шинӣ (тоза), гили бута (қабати сеюми замин), мӯйи гӯсфанд, об. Аз ҳамаи ин лойи кулолӣ ҳосил менамоянд.
      Маҳсулот барои рангубор намудани аҷуба: оҳак, собуни ҷамашӯйӣ, даҳани фаранг, ширеш (ПВА), сафедии тухм.
      Тарзи тайёр намудан: хоки зарди шиниро  аз элак бехта тоза менамоянд. Гили бутаро дар об тар менамоянд, то ки мулоим шавад. Баъди ин аз гили бута 1 ҳисса ва аз хоки зарди шинӣ 2 ҳисса  гирифта, ба ҳам омехта намуда, барои аҷубасозӣ истифода мебаранд. Барои сохтани аҷубаҳои калонҳаҷм маҳсулотро баробар мегиранд. Ба лойи кулолие, ки барои сохтани яҷубаҳои хурдакак истифода мешавад, сафедии тухм ҳамроҳ менамоянд.
      Аз лойи тайёри кулолӣ ҳунарманд вобаста ба хаёлоти худ бозичаҳои мухталифи гуногунҳаҷм месозад. Бештари бозича-аҷубаҳо ба ҳайвонот шабоҳат доранд, аммо аксари онҳо шакли қаҳрамонҳои манфӣ ва мусбати афсонаҳоро мегиранд. Миёни онҳо намуди гуногуни парандаҳо низ мавҷуд ҳастанд. Ҳамзамон, кӯзачаҳои хурдакак сохта мешаванд. Кӯдакон даруни он об рехта, аз ҷойи махсуси он  ҳуштак мекашанд ва садои дилхуши паранда (чаҳ-чаҳи булбул) ба атроф танинандоз мегардад.
      Бозича-аҷубаҳоро дар хумдони махсуси кулолӣ гузошта, тавассути оташ мепазонанд. Ба ҳезум оташ зада, барои аланга заданаш ба он сӯзишворӣ мерезанд. Гармӣ бояд аз 700 то 1000º С бошад.
      Баъд аз пухта шудан  бозича-аҷубаҳоро  аз чангу хок тоза менамоянд. Аввалан, сафед карда мехушконанд, баъдан, бо рангҳои мухталиф  рангубор медиҳанд.[:es]A’JUBASOZI – es el oficio que tiene el objetivo de criar a un niño. Esta artesanía ayuda al niño a estudiar y conocer el medio ambiente. También dirige a un niño hacia una actividad cognitiva, una percepción consciente, desarrolla una fantasía, llama a la actividad laboral independiente, desarrolla su creatividad y forma su observación de investigación y su gusto (interés) estético. La segunda aplicación de a’juba es souvenir. Uno puede darles como recuerdos-patrones de patrimonio cultural intangible a los huéspedes.

Un animal de juguete, un juba, está hecho de arcilla blanda (material) y, a menudo, representa a los héroes de cuentos de hadas amorosos.

A veces, este animal de juguete está hecho de distintos materiales cortes y retazos, por ejemplo: cajas, latas, algunas partes de bicicletas, automóviles u otras cosas. Estos juguetes siempre dan alegría a un niño. Y al mismo tiempo le enseñan a un niño cómo hacer algo inusual y necesario a partir de desechos. Los juguetes-animales son hechos por alfareros.

Los materiales para producir a’juba son la espinilla amarilla de arcilla (limpia), la arcilla buta (la tercera capa de la tierra), la lana de oveja y el agua. Todo eso sirve para hacer barro de alfarero.

Los materiales para pintar son piedra caliza, jabón, dahani farang y clara de huevo.

La forma de producir: la arcilla amarilla de la espinilla está atornillada; El buta de arcilla se empapa en agua hasta que se ablanda; luego una parte de arcilla buta se mezcla con dos partes de arcilla de espinilla amarilla; Se agrega lana de oveja, y se hace una juba. Las arcillas se toman en partes iguales para hacer una juba de gran tamaño. Los huevos blancos se agregan a la arcilla para hacer una pequeña auba.

Diferentes juguetes-animales están hechos de arcilla preparada por un artesano / a’jubasoz en su fantasía. Después de producir, los juguetes-animales se ponen en un horno grande para ser quemados. La temperatura de combustión debe ser de 700o a 1 000oC. Después de la quema, los juguetes-animales se limpian y se cubren con una solución blanca. Después del secado, se pintan en diferentes colores.[:de]A’JUBASOZI es el oficio que tiene el objetivo de criar a un niño. Esta artesanía ayuda al niño a estudiar y conocer el medio ambiente. También dirige a un niño hacia una actividad cognitiva, una percepción consciente, desarrolla una fantasía, llama a la actividad laboral independiente, desarrolla su creatividad y forma su observación de investigación y su gusto (interés) estético. La segunda aplicación de a’juba es souvenir. Uno puede darles como recuerdos-patrones de patrimonio cultural intangible a los huéspedes.

Un animal de juguete, un juba, está hecho de arcilla blanda (material) y, a menudo, representa a los héroes de cuentos de hadas amorosos.

A veces, este animal de juguete está hecho de distintos materiales cortes y retazos, por ejemplo: cajas, latas, algunas partes de bicicletas, automóviles u otras cosas. Estos juguetes siempre dan alegría a un niño. Y al mismo tiempo le enseñan a un niño cómo hacer algo inusual y necesario a partir de desechos. Los juguetes-animales son hechos por alfareros.

Los materiales para producir a’juba son la espinilla amarilla de arcilla (limpia), la arcilla buta (la tercera capa de la tierra), la lana de oveja y el agua. Todo eso sirve para hacer barro de alfarero.

Los materiales para pintar son piedra caliza, jabón, dahani farang y clara de huevo.

La forma de producir: la arcilla amarilla de la espinilla está atornillada; El buta de arcilla se empapa en agua hasta que se ablanda; luego una parte de arcilla buta se mezcla con dos partes de arcilla de espinilla amarilla; Se agrega lana de oveja, y se hace una juba. Las arcillas se toman en partes iguales para hacer una juba de gran tamaño. Los huevos blancos se agregan a la arcilla para hacer una pequeña auba.

Diferentes juguetes-animales están hechos de arcilla preparada por un artesano / a’jubasoz en su fantasía. Después de producir, los juguetes-animales se ponen en un horno grande para ser quemados. La temperatura de combustión debe ser de 700o a 1 000oC. Después de la quema, los juguetes-animales se limpian y se cubren con una solución blanca. Después del secado, se pintan en diferentes colores.[:]